Els perills i repercusions de l’extracció de gas o petroli sobre el medi ambient (informe complet adjunt)

Gràfic de contaminants del Fracking

Gràfic on és mostra els diferents contaminants que pot alliberar el mètode Fracking d’extracció

La majoria de persones no som expertes en els mètodes d’extracció d’hidrocarburs, i per això les companyies que és dediquen a l’explotació d’aquests recursos no expliquen tota la veritat sobre l’impacte que pot tenir una activitat industrial com aquesta en un entorn natural fràgil com pot esser el de Riudaura, que recordem és un PEIN situat en mig de dos parcs Naturals protegits.

Aquest fet sovint és aprofitat per aquestes grans corporacions per convèncer als ciutadans de que la seva activitat no comporta cap risc, per l’entorn, ni per la vida dels habitants de la zona a explotar. Lamentablement quan aquests riscos són evidents ja és massa tard i aquestes corporacions ja treuen profit de l’explotació.

Parlem molt del Fracking, però la realitat és que sigui quin sigui el mètode d’extracció d’aquests hidrocarburs que fins ara no eren rendibles, l’impacte en el medi ambient és pot considerar un desastre natural de difícil recuperació.

Si aquests Hidrocarburs no eren rendibles és deu a la seva difícil extracció i per tant, ara només és possible gràcies a nous mètodes que per desgràcia són molt agressius amb el medi ambient i que posen en perill la qualitat de vida del nostre poble

Cal ser conscients d’això i també que la informació és primordial per a poder defensar-nos d’aquest despropòsit que només beneficiarà a uns pocs (com sempre) i que comdemna el nostre entorn natural que tant ha costat preservar fins els nostres dies.

Eus aci la llista de perills que comporta l’extracció d’hidrocarburs

L’ocupació de terres, ja que les plataformes de perforació necessiten espai 
per a l’equip tècnic, l’emmagatzematge de fluids i l’accés per carretera per al 
seu subministrament. 

La contaminació atmosfèrica i acústica, ja que la maquinària és accionada per 
motors de combustió, els fluids (fins i tot les aigües residuals) podrien permetre 
que substàncies nocives s’evaporin en l’aire, els camions podrien emetre 
compostos orgànics volàtils, altres contaminants atmosfèrics i soroll a causa de 
les seves freqüents activitats de transport.

 L’aigua podria contaminar-se amb substàncies químiques procedents del procés de *fracturación, però també amb aigües residuals procedents del dipòsit quecontenen metalls pesats (per exemple, arsènic o mercuri) o partícules radioactives. Els accidents dels camions de transport, les fugides de les canonades de recol·lecció, basses d’aigües residuals, compressors, etc., els abocaments provocats per accidents (per exemple, l’explosió d’una font de fluid de *fracturación o aigües residuals), els danys en la cementació i la canonada de revestiment o simplement els fluxos no controlats en el subsòl a causa d’esquerdes artificials o naturals en la formacions podrien constituir possibles vies de migració cap a aigües subterrànies i de superfície. 

Els sismes provocats pel procés de *fracturación hidràulica o la injecció d’aigües residuals. 

La mobilització de partícules radioactives procedents del subsòl. 

Finalment, la relació entre l’enorme consum de recursos naturals i tècnics, i 
el gas o petroli que es pot recuperar ha d’avaluar-se en una anàlisi dels costos 
i beneficis d’aquestes operacions. 

També poden produir-se repercussions en la biodiversitat, encara que fins ara 
no s’han documentat.

Si voleu descarregar l’nforme complet per a documentar-vos sobre el tema  us adjunto un enllaç al següent informe publicat pel Parlament Europeu:

Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medio ambiente y la salud humana
• enllaç de descàrrega: http://dl.dropbox.com/u/80855487/INFORME-FRACKING.pdf

• Autors:

Stefan LECHTENBÖHMER, Instituto de Clima, Medio Ambiente y Energía de Wuppertal
Matthias ALTMANN, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
Sofia CAPITO, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
Zsolt MATRA, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
Werner WEINDRORF, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
Werner ZITTEL, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH

Anuncis